Reglement 2020

  1. Doel van het spel

  2. Duur van het seizoen

  3. De biedronde

  4. Prijzenfonds en inschrijfgeld

  5. Jackpot

  6. UCI-World Ranking ploegenklassement

  7. UCI-World Ranking individueel

  8. Klassementen andere disciplines

  9. Geschillen

1) Doel van het spel De belangrijkste gedachte (met dank aan Het Parool, EMKjr, RMW en WHvdB ) achter het spel is dat de deelnemers (15 tot 30) zich voor de duur van het seizoen opstellen als ploegleider van een aantal wielrenners dat ook in levenden lijve in het profpeloton rondfietst. Hiertoe wordt aan het begin van het seizoen een ploegleidersbijeenkomst (de biedavond) belegd.

Tegen overlegging van een inschrijfgeld worden de deelnemers in het bezit gesteld van een aantal speleenheden (se's). Hiermee kunnen, bij opbod, renners gekocht worden, aan het eind van de avond zal elke ploegleider dus in het bezit zijn van een unieke ploeg renners.

Dan volgt het echte wielerseizoen waarin de bedoeling is dat de renners voor de ploegleider zijn inzet (met winst) terugverdienen. In bijna alle ‘elite’-wedstrijden die op de internationale UCI-kalender voorkomen zijn namelijk geldprijzen te verdienen. De hoogte van de prijzen is afhankelijk van de categorie waarin deze wedstrijden vallen (zie het prijzenschema). Een winnaar van de Tour de France strijkt natuurlijk meer op dan die van de Ronde van Noord-Holland.

Daarnaast zijn er aan het einde van het seizoen nog prijzen voor die ploegleiders die met hun ploeg het hoogste aantal punten totaliseren in de UCI-World Ranking en voor hen die met hun renners individueel de meeste punten scoren in de drie UCI-World Rankings; totaal, eendagskoersen en etappewedstrijden. En voor de ploegleiders van de renners die individueel het hoogst scoren in de verschillende (wereldbeker- en UCI-)klassementen in het veldrijden en mountainbiken benevens voor de baanrenner die leidt in het UCI-koppelkoersklassement.

2) Duur van het seizoen Een seizoen van het Wielerspel loopt van de tweede vrijdag van februari (waarop de biedronde plaats heeft) tot en met de donderdag voor de tweede vrijdag van februari van het daarop volgende jaar. Alle in die tijdspanne verreden, mannen elite en U23, op de UCI WorldTour-, ProSeries- en continentale circuitkalenders voorkomende wegwedstrijden - met uitzondering van de nationale kampioenschappen van de landen die minder dan 1000 punten hebben getotaliseerd in de UCI Nation World Ranking over het voorgaande seizoen, peildatum; eerste zondag van het nieuwe jaar - tellen mee. Tevens de wereldkampioenschappen op de baan en de zes- en (vijf-,vier-)driedaagses, de wereld-kampioenschappen en wereldbekerwedstrijden in het cyclocross, de wereldkampioenschappen, wedstrijden van de hoogste UCI-categorieën  (HC, SHC, SR & SSR) in het XCO- én XCM-mountainbiken, de wereldbekerwedstrijden (CDM) in het XCO-mountainbiken en de wereldkampioenschappen gravel en wedstrijden van de UCI Gravel World Series.
In een olympisch jaar, ook alle olympische wedstrijden in de hierboven genoemde diciplines.
N.B. Het is mogelijk dat in de loop van het seizoen wedstrijden worden toegevoegd en/of afgevoerd van de kalender!

3) De biedronde Alle ploegleiders ontvangen biedeenheden (se's), afhankelijk van deelname in de vorige editie van het Wielerspel ontvangt een ploegleider (niet deelgenomen) 100 se's of (wel deelgenomen) 90 se's plus 20% van de opbrengst van hun renners van het afgelopen jaar.
Dit gaat per renner waarbij als volgt wordt afgerond: verkocht voor 0-1 se's = 0, 2-7 se's = 1, 8-12 se's = 2, 13-17 se's = 3, 18-22 se's = 4, 23-27 se's = 5, 28-32 se's = 6, 33-37 se's = 7, 38-42 se's = 8 enz., natuurlijk ook als je een renner van jezelf koopt!

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om se's uit te geven die nog niet verdiend zijn. Ook niet als de bieding een eigen renner betreft die door de verkoop voldoende se's oplevert om de aankoop te financieren. (Je mag dus bijvoorbeeld niet meer dan 40 se's bieden op een eigen renner als dat het totaal is wat je op dat moment in kas hebt, zelfs al levert dat bij verkoop 8 se's op.)

Een ploeg bestaat uit maximaal 30 renners plus een zgn. 0-punten renner, zie hieronder. (Een ploeg bestaat uit minimaal één renner, er kan meer dan 100 se voor een renner betaald worden.)

Het bieden verloopt als volgt; om de beurt krijgt iedere ploegleider de gelegenheid een renner voor te stellen en daar een bod op te doen, het minimum bod is één se. Eenieder die belangstelling voor deze renner heeft kan nu overbieden volgens het normale veilingsysteem (er wordt alleen met hele se's gewerkt), de renner komt in de ploeg van de hoogste bieder.

Na vijf biedrondes is er voor iedere ploegleider de mogelijkheid om voor minimaal zes se's een renner te kopen, hiertoe schrijft iedere ploegleider die hiervan gebruik wil maken de naam van de gewenste renner en het aantal se's dat hij/zij biedt op een briefje. Deze briefjes gaan in een pot en worden om beurte getrokken, willen meer ploegleiders dezelfde renner dan gaat deze naar degene die het hoogste bod heeft uitgebracht, zijn er meer hoogste bieders dan gaat de renner naar de ploegleider wiens briefje het eerst werd getrokken, de anderen hebben het nakijken.

Na tien biedrondes - inclusief de eerste "geheime"-ronde, zie voorgaande alinea - is er voor iedere ploegleider de mogelijkheid om voor minimaal drie se's een renner te kopen, procedure zoals hiervoor.

Na deze zogenaamde driepuntenronde stellen de ploegleiders weer om de beurt een renner voor die nu echter door de voorzitter per afslag wordt verkocht, deze afslag begint met 3 se. De ploegleider die de renner voorstelde heeft het recht deze voor 3 se's in te lijven, wil hij dat niet dan is de renner voor de eerste ploegleider die mijn roept voor het door de voorzitter genoemde bedrag. Wordt een renner niet verkocht dan wordt deze voor 1 se toegevoegd aan de ploeg van de ploegleider die deze renner voorstelde. Zolang een ploegleider nog over se's beschikt is hij verplicht tijdens de afslagronde op zijn beurt een renner voor te stellen. In overleg kan de voorzitter voorstellen de afslag bij 2, en uiteindelijk zelfs bij 1, se te beginnen.

Als een ploeg de maximale grootte heeft bereikt van 30 renners kan de ploegleider niet langer aan de bieding deelnemen, eventuele resterende se's worden verbeurd verklaard en kunnen onder geen beding worden verhandeld of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Na afloop van de bieding, als alle ploegleiders hun se's hebben opgebruikt of een ploeg van 30 renners hebben samengesteld, kan iedereen alsnog een zogenaamde 0-punten renner aanschaffen, op dezelfde wijze als hierboven beschreven (willen meer ploegleiders dezelfde renner dan gaat deze naar degene wiens briefje het eerst werd getrokken, de andere ploegleiders krijgen nu wel een herkansing).

4) Prijzenfonds en inschrijfgeld Alle deelnemers worden geacht voor het begin van het seizoen, uiterlijk de laatste vrijdag van januari, een voorlopig inschrijfgeld te voldoen, door middel van overschrijving van € 222,- op rekeningnummer NL24INGB0005405786 ten name van WV Wielerspel te Amsterdam. (In het voorlopig inschrijfgeld zijn de kosten verbonden aan het gebruik van de ruimte waar de biedavond plaatsvindt alsmede die van de consumpties op de avond zelf inbegrepen.) Deelname aan de ploegleidersbijeenkomst het spel staat alleen open voor diegenen die hun bijdrage voor het komende seizoen hebben voldaan vóór aanvang van de biedavond!

De hoogte van het inschrijfgeld is afhankelijk van het aantal deelnemers en van de hoogte van het prijzenfonds en wordt na afloop van het seizoen vastgesteld en verrekend met het prijzengeld.

Zie voor de verdeling van de prijzen de indeling van de wedstrijden in de verschillende categorieën in de wedstrijdkalender en het prijzenschema. Het in de loop van het seizoen verdiende prijzengeld (plus of minus het verschil tussen het voorlopige en uiteindelijke inschrijfgeld en de eventuele extra bijdrage in de administratiekosten) wordt giraal uitgekeerd na afloop van het seizoen, als aan de financiële verplichtingen voor het daarop volgende seizoen is voldaan.

Indien niet voor de derde vrijdag van januari voorafgaande aan de ploegleidersbijeenkomst aan de wedstrijdleider is meegedeeld dat van verdere deelname wordt afgezien wordt het voornoemde prijzengeld niet uitgekeerd.

Het voorlopig inschrijfgeld wordt bij niet verschijnen op de ploegleidersbijeenkomst nooit gerestitueerd, wel wordt betrokkene alsnog in de gelegenheid gesteld om uit de overgebleven renners een ploeg samen te stellen.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan dat één ploegleider met twee petten op aan de bieding deelneemt. Dat wil zeggen: niet ook een ploeg voor een ander samen te stellen. Een voor de bieding verhinderde ploegleider kan zich wel door een onafhankelijke derde laten vertegenwoordigen.

5) Jackpot Alle prijzen die in de loop van het seizoen niet door een van onze renners gewonnen worden komen in de jackpot terecht. De inhoud van de jackpot wordt aan het eind van het seizoen volgens schema verdeeld.

6) UCI-World Ranking ploegenklassement Aan het einde van de lopende editie van het Wielerspel wordt aan de hand van de UCI-World Ranking van de dinsdag voorafgaande aan de tweede vrijdag in februari aan de ploegleiders van de vier ploegen die het hoogste aantal UCI-World Rankingpunten over het seizoen behaald hebben 40, 15, 4 en 1% van de jackpot uitgekeerd. Voor het bepalen van de ploegenstand worden de resultaten van de 20 beste renners per ploeg in de World Ranking getotaliseerd. (Bij gelijke stand is de positie van de hoogst eindigende renner per ploeg doorslaggevend voor het bepalen van de volgorde.)

7) UCI-World Ranking individueel   Aan het einde van het Wielerspelseizoen wordt aan de hand van de UCI-World Ranking van de dinsdag voorafgaande aan de tweede vrijdag in februari aan de ploegleiders van de drie renners die het grootste aantal punten over het seizoen behaald hebben 10, 3 en 1% van de jackpot uitgekeerd. Dezelfde procedure geldt voor de individule ranking in de subklassementen van de World Ranking voor eendagskoersen én meerdaagse wedstrijden, met dien verstande dat de ploegleiders van de drie hoogst geklasseerde renners in deze rankings 5, 2 & 1% van de jackpot krijgen uitgekeerd (Indien renners ex aequo eindigen geldt hier onverkort de volgorde zoals die door de UCI bepaald is.)
Naar het zich laat aanzien is de UCI Classics Series - die de WR voor eendagskoersen zou vervangen - een stille dood gestorven.

8) Klassementen andere disciplines De ploegleiders van de winnaars van de Wereldbeker mountainbike (XCO én XCM) en de Wereldbeker cyclocross en de leiders van de UCI-ranglijsten veldrijden (stand eerste dinsdag van februari 2024) en gravel (stand medio oktober 2023), strijken elk 2% van de jackpot op.

9) Geschillen Bij onduidelijkheden of in gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider. Beslissingen van de wedstrijdleider kunnen slechts door een tweederde meerderheid van de eerstvolgende ploegleidersbijeenkomst ongedaan worden gemaakt.